Classement Dos Nom Prénom D.Naissance Club  PERF CAT
1 16 CHIBANI AZZEDINE 27.06.83 OB 2.30.51 SH
2 44 BENGHALI CHAMS EDDINE 02.01.92 OFAC 2.34.27 SH
3 18 BOUAROUZ SMAIL 24.05.91 OB 2.37.15 SH
4 179 DOUSSEN OMAR 01.01.84 ESSWB 2.38.10 SH
5 14 SADEK MOURAD 12.09.82 PC 2.38.59 SH
6 27 KHERIEF ISSAM 30.07.87 OBBA 2.40.02 SH
7 41 FILLALI TAYEB 16.01.97 MAC 2.40.30 SH
8 15 BELKHIR ISSAM 20.05.86 OB 2.46.02 SH
9 10 MOUSSAOUI AMMAR 16.07.91 JSA 2.50.58 SH
10 50 DJOUDAR HAMID 13.07.76 ADCP 2.56.57 SH
11 113 BELAID AMMAR 13.05.77 ASSWB 2.56.59 SH
12 151 AROUAOUI RAFIK 28.03.83 CAAK 3.00.07 SH
13 40 BARIZA MOURAD 03.04.84 MAC 3.01.43 SH
14 211 TAMMOUM TOUFIK 02.07.82   3.02.14 SH
15 197 BENOUMHANI HICHEM 12.09.89   3.14.12 SH
16 100 ZERGUINE BADIS 22.04.82 IND 3.16.23 SH
17 155 SELLOUM NAIM 21.01.77   3.20.25 SH
18 52 YAICHE MEROUANE 06.11.92 CSAF 3.22.18 SH
19 170 KENBOUZ MOHAMED 28.06.79   3.22.20 SH
20 251 TOUABIA MOHAMED 12.11.77   3.24.50 SH
21 235 SAADANE ALI 14.12.77   3.29.05 SH
22 231 OUALI MOURAD 21.01.94   3.32.02 SH
23 47 MOSTAFAOUI HOCINE 19.06.78 OFAC 3.34.08 SH
24 86 DRID ZAKARIA 01.01.83   3.36.51 SH
25 198 BOUHARA NOUR EDDINE 15.12.79   3.37.34 SH
26 240 TOUAHRI LAKHDAR 29.05.79   3.37.46 SH
27 75 HADROURI MED LAMINE 26.03.95 IND 3.40.17 SH
28 178 MOUSSAOUI MOHAMED 02.04.82   3.40.26 SH
29 49 HAMOUCHE  YACINE 20.08.81 OFAC 3.43.00 SH
30 48 KIROUFI HOCINE 08.08.86 OFAC 3.43.00 SH
31 169 FOURALI MOHAMED 01.01.79   3.46.58 SH
32 233 YAHOU MOULOUD 01.08.81   2.47.44 SH
33 25 LOUMI AMMAR 16.03.85 ADCP 3.49.59 SH
34 4 DJEHICHE HOCINE 05.06.78 CNN 3.50.19 SH
35 239 OUADFEL LOUNIS 16.10.94   3.51.21 SH
36 94 MEGHAIR BOUZID 24.08.87   3.52.39 SH
37 82 KALEM KADIR 07.10.79   3.52.42 SH
38 226 BENSAID AHMED 14.02.84   3.55.38 SH
39 96 NAIT MOHAMED CHOUAKI 08.01.77   3.57.05 SH
40 196 BOUSALEM SEIF EDDINE 30.10.88   3.57.32 SH
41 126 DJAHICHE FATHI 25.05.79   3.57.42 SH
42 53 SOUAKER FOUZI 07.06.80 CSAF 4.02.26 SH
43 54 LAALAMI FATEH 19.09.80 CSAF 4.03.10 SH
44 227 TISMOUKA HACEN 30.12.87   4.06.12 SH
45 136 LAALAMI FATEH 19.09.80   4.06.33 SH
46 73 BOUAFIA FAYCAL 01.01.79 IND 4.16.58 SH
47 215 AJROUD SAAD 25.02.88   4.18.18 SH
48 229 ZAI ISMAIL 05.10.80   4.18.42 SH
49 92 DJIHANA AMMAR 08.03.83   4.41.47 SH
50 195 BRAHIMI SALIM 06.11.80   4.43.18 SH
51 254 HAMRANI AZZEDINE 24.12.88   4.48.63 SH
52 109 HOUARI NACER 14.11.92   4.49.17 SH
53 286 SAMERI MED LOUNES 16.02.82   4.53.30 SH
54 124 BOUTAGHRAR A/HAMID 01.01.84   4.54.37 SH
55 187 HOUES WALID 15.06.86   4.55.11 SH
56 110 ABDELWAHAB NABIL 16.03.81   5.10.32 SH
57 74 SEGANE HAMZA 16.06.82 IND 5.17.18 SH
58 159 LABBAL FAYCAL 24.04.77 IND 5.31.27 SH
59 154 ZEKOUR OUSSAMA 22.05.92 IND 5.40.20 SH
60 206 BENHAMOUCHE LOUNIS 03.09.92   5.43.55 SH
61 2 MOULAY SLIMANE 30.10.80 CNN DNF SH
62 17 ZAOUI A/WAHAB 27.12.79 OB DNF SH
63 19 ZERNANE SAMIR 05.07.77 OB DNF SH
64 31 AJROUD SAAD B.AMOR 25.02.88 JSBC DNF SH
65 63 ABASSI HICHEM 15.04.84 CSAF DNF SH
66 64 BENSBAA WALID 12.08.78 CSAF DNF SH